ข้อมูลติดต่อ

หน่วยเครื่องมือห้องปฎิบัติการวิจัยกลาง (Central lab : CTL) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์

ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (ตึกโรงพยาบาลสัตว์หลังเก่า)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Phone Number

02-7971900 ต่อ 2807, 2809

Email

ctl.vet.ku@gmail.com

LINE ID

@765mqmkt
central lab