บริการฝาก

ฝากสารเคมี/ตัวอย่างงานวิจัย/ฝากอุปกรณ์
 • ตู้เย็น (ตู้ 1)
  ตู้เย็น (เช่าเป็นเซนติเมตร)
  4 องศาเซลเซียส°
 • ตู้เย็น (ตู้ 2)
  ตู้เย็น (เช่าเป็นเซนติเมตร)
  4 องศาเซลเซียส°
 • ตู้แช่แข็ง (ตู้ 1)
  ตู้เย็น (เช่าเป็นเซนติเมตร)
  -20 องศาเซลเซียส°
 • ตู้แช่แข็ง (ตู้ 2)
  ตู้เย็น (เช่าเป็นเซนติเมตร)
  -20 องศาเซลเซียส°
 • ตู้แช่แข็ง (ตู้ 1)
  ตู้เย็น (เช่าเป็นเซนติเมตร)
  -80 องศาเซลเซียส°
 • ตู้แช่แข็ง (ตู้ 2)
  ตู้เย็น (เช่าเป็นเซนติเมตร)
  -80 องศาเซลเซียส°
 • ตู้แช่แข็ง (ตู้ 3)
  ตู้เย็น (เช่าเป็นเซนติเมตร)
  -80 องศาเซลเซียส°
 • ตู้เก็บของ (ตู้ 1)
  ตู้เก็บของ (เหมาชั้น)
 • ตู้เก็บของ (ตู้ 2)
  ตู้เก็บของ (เหมาชั้น)
 • ตู้เก็บของ (ตู้ 3)
  ตู้เก็บของ (เหมาชั้น)
 • ตู้เก็บของ (ตู้ 4)
  ตู้เก็บของ (เหมาชั้น)
 • ตู้เก็บสารเคมี ประเภทไวไฟ
  ตู้ฝากสารเคมี (เช่าเป็นเซนติเมตร)
  ตู้สารเคมี°